Ανοικτός πόλεμος στις ΗΠΑ κατά του γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας

AMERIKHSBARTHOLEFRAIM.jpg
Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς
Θεολόγος-Δημοσιογράφος
Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι τὸ Φανάρι τὸ τελευταῖο διάστημα ἔχει στοχοποιήσει μὲ τὴν ἀλλοπρόσαλλη οἰκουμενιστικὴ καὶ πιθανὸν προσοδοφόρα γιὰ τὰ ταμεῖα του, διπλωματία ποὺ ἀκολουθεῖ, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Δημήτριο ἀλλὰ καὶ τὴν πλειάδα τῶν μοναστηριῶν ποὺ ἔχει ἱδρύσει ὁ γέροντας Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας!

Μὲ τὸ φθηνὸ πρόσχημα τοῦ ἐλλιποῦς καταλόγου πρὸς ἀρχιερατεία εἶναι γνωστὸ ὅτι ματαίωσε προσφάτως τὴν ἐκλογὴ νέου Μητροπολίτη Σικάγου, προκαλώντας ἀναστάτωση στὰ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Τὸ τραγικὸ εἶναι πὼς μόλις τρεῖς μῆνες πρὶν τὴν ἐκλογὴ εἶχε τὸ ἴδιο τὸ Φανάρι ἐγκρίνει τὸν κατάλογο πρὸς ἀρχιερατείαν!!! Ἔκτοτε πιθανὸν καθ’ ὑπόδειξη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει ξεκινήσει ἕνας πόλεμος ποὺ ἀπώτερο στόχο –ἐμφανῆ πλέον καὶ γιὰ τὸ κοινὸ νοῦ- ἔχει τὸν ἐξαναγκασμὸ σὲ παραίτηση τοῦ ὑπέργηρου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Δημητρίου.
Τὰ συνεχῆ δημοσιεύματα περὶ οἰκονομικῶν δῆθεν ἀτασθαλιῶν στὰ οἰκονομικά τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀλλὰ καὶ οἱ ἔμμεσες ἀμφισβητήσεις πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου δεικνύουν τὴν πολιτικὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου! Πολιτικὴ γνωστὴ ἐκ τοῦ παρελθόντος… Τὸ ἐρώτημα ὡστόσο, ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ γιατί τὸ Φανάρι ἐπέλεξε αὐτὴ τὴν συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο γιὰ νὰ προσπαθήσει νὰ ἀλλάξει τὴν ἡγεσία στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς.
Σύμφωνα μὲ καλὰ ἐνημερωμένες πηγὲς δύο εἶναι οἱ βασικὲς αἰτίες τοῦ κλονισμοῦ τῆς ἐμπιστοσύνης πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἡ πρώτη ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἡλικία του καὶ τὸν κίνδυνο ἄμεσου ἐπηρεασμοῦ του ἀπὸ τὸ ἄμεσο περιβάλλον του, γεγονὸς ποὺ πιθανὸν νὰ προκαλοῦσε προβλήματα στὰ τῆς διοίκησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας. Ἡ δεύτερη καὶ κυριότερη αἰτία ὡστόσο ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἀνερχόμενη ὀρθόδοξη ἱεραποστολικὴ δύναμη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἡ ὁποία ἔχει ὡς κινητήριο μοχλὸ τὰ ἀντι-οἰκουμενιστικὰ κατὰ κύριο λόγο ἱεραποστολικά μοναστήρια τοῦ γέροντα Ἐφραὶμ καὶ τὶς δυναμικὲς ἀδελφότητες. Μὲ δεδομένη μάλιστα τὴν ἐμφανῆ ἀδυναμία τοῦ γέροντα Ἐφραὶμ –λόγω ἡλικίας- θεωρεῖται ὡς ἡ καταλληλότερη στιγμὴ γιὰ μία τεχνητὴ σύγκρουση, Ἕναν ἀνοικτό πόλεμο, μὲ ἀπώτερο στόχο καὶ σκοπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν ἱερῶν μονῶν ἤ τή διάλυσή τους. Πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἄλλωστε ἀποσκοποῦσε καὶ ἡ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέστειλε πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἡ κόρη τοῦ ἀποθανόντος δισεκατομμυριούχου Ἑλληνοαμερικοῦ M. Ζαχάρη, ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστό ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀπομάκρυνση τοῦ προκατόχου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου, Ἀρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα…
«Ἡ ταχεία ἐξάπλωση καὶ ἐπιρροὴ τῶν μοναστηριῶν τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ ἔχει φτάσει σὲ μία κρίσιμη φάση. Προσεγγίζει τὸ σημεῖο τῆς μὴ ἀναστρεψιμότητας… Ὁ ἑπόμενος Μητροπολίτης (σ.σ. Σικάγου) πρέπει νὰ εἶναι πρόθυμος καὶ ἱκανὸς νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἐπιρροὴ τῶν Μοναστηριῶν τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ … Ὁ νέος Μητροπολίτης τῆς Μητροπόλεως τοῦ Σικάγου, ἢ θὰ ἀνοίξει τὸν δρόμο τῆς χαλιναγώγησής τους ἢ θὰ ἐπιτρέψει σὲ αὐτὰ τὰ μοναστήρια νὰ συνεχίσουν νὰ ἀναπτύσσονται, καταστρέφοντας τὴν πίστη μας καὶ τὶς κοινότητές μας, καὶ δημιουργώντας σοβαρὲς γεωπολιτικὲς καὶ νομικὲς ἐπιπτώσεις», ἔγραφε στὴν ἐπιστολή της ποὺ ἀπέστειλε στὸ τέλος Ἰουνίου πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ἡ Elaine Jaharis!!! Πιθανόν ἡ ἐπιστολή να συνοδευόταν καί ἀπό τά ἀνάλογα δῶρα τῆς οἰκογενείας πρός τόν Πατριάρχη, γεγονός πού συνέβαλε στό νά ληφθεῖ πολύ σοβαρά ὑπόψη.
Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὁ «Ἐθνικὸς Κήρυκας» ἔγραφε «…πῶς ἔχει δημιουργηθεῖ ἕνα φονταμενταλιστικὸ κίνημα στὴν Ἀρχιεπισκοπή, ὀνομαζόμενο ‘Ἐφραιμισμός’, τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ τὰ μοναστήρια… Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχει πλήρη ἐπίγνωση τῶν μοναστηριῶν καὶ τῶν διδασκαλιῶν τους. Ὑπάρχουν πολλὰ βίντεο στὸ διαδίκτυο μὲ ὁμιλίες τοῦ Γέροντα Ἐφραὶμ οἱ ὁποῖες εἶναι ἀρκετὰ ἀποκαλυπτικὲς ὅσον ἀφορᾶ τὶς διδασκαλίες του, ἀκόμη καὶ ‘τὶς προφητεῖες του’». Καὶ πρόσθετε: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος φαίνεται νὰ εἶναι πλήρως ἐνημερωμένος … ἀλλά, δυστυχῶς, δὲν δείχνει νὰ εἶναι διατεθειμένος νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ ζήτημα.. Δὲν ἐφαρμόζονται κἄν οἱ Ἀρχιεπισκοπικοὶ Κανονισμοὶ ποὺ καθορίζουν τὴν λειτουργία τῶν μοναστηριῶν …»
Ὡς ἐκ τούτου ἀπὸ τὸ Καλοκαίρι ἔχει ξεκινήσει ἕνας ἀνελέητος πόλεμος κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου ἐνῶ λέγεται πὼς παράλληλα ἔχει δοθεῖ τὸ πράσινο φῶς στὸν ἐκλεκτό τοῦ Φαναρίου νὰ προετοιμάζει τὶς βαλίτσες του γιὰ τὶς ΗΠΑ. Πρέπει νὰ γίνει σαφὲς ὅτι τὸ σημαντικότερο ρόλο στὸ βρώμικο αὐτὸ παιχνίδι διαδραματίζει ἡ μασωνοκρατούμενη Ἡγεσία τῶν 100 ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπίσης μασωνοκρατούμενο τάγμα τῶν Ἀρχόντων τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα ποὺ ἀποτελοῦν τὸ βασικὸ χρηματοδότη τοῦ Φαναρίου.
Ὁ ἐπίδοξος διάδοχος, λένε πληροφορίες πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ, προέρχεται καί πάλι ἀπὸ τὴν ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, διατηρεῖ καλὲς ἕως ἄριστες σχέσεις μὲ τὸν τεκτονισμό καί ἔχει ἐκκλησιαστικὴ θεολογικὴ παιδεία… τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ κατὰ κόρον γιὰ νὰ ἐξυπηρετεῖ τίς κατά καιρούς φαναριώτικες προπαγάνδες ἀκόμη καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση πολιτικῶν προσώπων ποὺ πρωταγωνιστοῦν σὲ γεωπολιτικὲς ἀλλαγὲς καὶ ἀντιτίθενται ἀνοικτὰ στὴν νεοταξικὴ διπλωματία τῶν ΗΠΑ! Τὸν ἐπίδοξο αὐτὸ διάδοχο, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου κρατοῦν ὡς ἑπτασφράγιστο μυστικὸ τόσο στὸ Φανάρι, ὅσο καὶ στὶς ΗΠΑ θεωροῦν ὡς τὸν πλέον ἱκανὸ νὰ σταματήσει τὸ «φονταμενταλιστικὸ» κίνημα, ὅπως τὸ ἀποκαλεῖ ἡ ἐφημερίδα «Ἐθνικὸς Κῆρυξ» τοῦ γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας! Ἤδη, μία συντονισμένη μυστικὴ προπαγάνδα, μὲ τὴ παρασκηνιακὴ συμβολὴ τοῦ Φαναρίου ἀποσκοπεῖ στὴν ἐν Ἑλλάδι ἀναβάθμισή του, γεγονὸς ποὺ θὰ συμβάλει θετικὰ στὴν ἐπιλογή του ἀπὸ τὸ Φανάρι… Ἂν καὶ ἐπιμείναμε ἀπὸ τὸν πληροφοριοδότη μας νὰ μάθουμε περισσότερα γιὰ τὸ ποιὸν προορίζει γιὰ τὶς ΗΠΑ τὸ Φανάρι, ἐκεῖνος μᾶς ἀπάντησε χαρακτηριστικά. «Σᾶς τὸν φωτογράφισα ἀρκετά. Μὴν μὲ πιέζετε ἄλλο. Δὲν θὰ κάψουμε τὸ χαρτί μας. Περιμένετε μέχρι τὰ Χριστούγεννα».
Ὅπως ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ τὸ μέλλον τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου εἶναι ἤδη προδιαγεγραμμένο καὶ οἱ ἀποφάσεις στὰ παρασκηνιακὰ κέντρα τῶν ἐξουσιῶν σὲ Κωνσταντινούπολη καὶ Ν. Ὑόρκη ἔχουν ὁριστικά ληφθεῖ.
«Τὰ πράγματα δείχνουν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος θεωρεῖται ὑπεύθυνος γιὰ ὅλη αὐτὴν τὴν κατάσταση ποὺ ἔχει δημιουργηθεὶ καὶ ὅτι βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα ἑνὸς ἀνελέητου πολέμου ἐναντίον τοῦ Γέροντα Ἐφραὶμ μὲ πρῶτο θύμα ἴσως καὶ τὸν ἴδιο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Δημήτριο. Ὁ λόγος; Ποιὸς ἄλλος ἀπὸ τὸν προφανῆ. Ἔφτασε ὁ κόμπος στὸ χτένι. Ἡ παρουσία τοῦ Γέροντα Ἐφραὶμ ὄχι μόνο στερεώνει τὸ ποίμνιο στὴν ἀληθινὴ Ὀρθοδοξία καὶ στέκεται ἐμπόδιο στὴν ἀποδοχὴ τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοΣυνόδου, ἀλλὰ κερδίζει συνεχῶς νέο ἔδαφος», διαβάζαμε προσφάτως σὲ ἀνάλογο σχολιασμὸ τοῦ ἰστολόγιου «Ἀβέρωφ».
Ἔτσι ἄλλωστε ἑρμηνεύεται καὶ ἡ ἐσπευσμένη κλήση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δημητρίου ἀπὸ τὸ Φανάρι γιὰ νὰ δώσει ἐξηγήσεις γιὰ τὰ οἰκονομικά τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς μετὰ τὰ ἀλλεπάλληλα τελευταῖα δημοσιεύματα τῆς ἐφημερίδας «Ἐθνικὸς Κῆρυξ»! Ἡ Οὐάσιγκτον ἡ ὁποία ἐπένδυσε πολλὰ καὶ παρακολούθησε στενὰ τὰ ὅσα συνέβησαν στὴν ψευτο-σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου προσδοκᾶ γιὰ τοὺς δικούς της νεοταξικοὺς σχεδιασμοὺς νὰ μεταδώσει καὶ νὰ μεταφέρει τὸ πνεῦμα τῶν ἀποφάσεών της στοὺς πιστοὺς ὀρθοδόξους ὑπηκόους τῶν ΗΠΑ, μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ καὶ τῆς πανθρησκείας.
Τὸ δυστύχημα εἶναι πὼς οἱ ἐν Ἑλλάδι Ἀρχιερεῖς δὲν ἔχουν ἀκόμη ἀντιληφθεῖ πὼς ἡ ἀπὸ μέρους τους στήριξη, δῆθεν γιὰ λόγους ἑνότητας, τῶν ἀποφάσεων τοῦ Κολυμπαρίου καὶ ἡ ἐμμονή τους νὰ κλίνουν γόνυ ὑποτελείας στὸ αἱρετικὸ πλέον Φανάρι ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ γυρίσει μπούμερανγκ σὲ βάρος τους. Ἀκόμη καὶ τὰ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους θὰ ὑποστοῦν σύντομα τὶς συνέπειες τῆς ἑρμαφρόδιτης τακτικῆς ποὺ ἀκολουθοῦν στὴ σχέση τους μὲ τὸ Φανάρι…
Δημοσιεύουμε ἐκτενῆ ἀποσπάσματα τῆς ἐπιστολῆς τῆς Ε. Ζαχάρη πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, ἡ ὁποία θεωρεῖται καὶ ἡ αἰτία –ἐντολὴ γιὰ νὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἀπὸ τὸ Φανάρι μία προσεκτικὴ ἀλλὰ λίαν ἐπιθετικὴ πολιτικὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Δημήτριο.
 Ἡ ἐπιστολὴ
«Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἑπόμενου Μητροπολίτη τοῦ Σικάγου θὰ διαμορφώσει τὸ μέλλον ὁλόκληρης τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Ἀμερική – γιὰ καλύτερα ἢ χειρότερα. Δὲν ὑπάρχει μέση ὁδός. Ὑπάρχουν πολλοὶ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ παροῦσα κατάσταση δὲν εἶναι βιώσιμη. Αὐτὴ ἡ Μητρόπολη δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει ἄλλο μὲ ἕνα ἀκόμα «μία ἀπ’ τὰ ἴδια» ἢ μὲ ἕναν «προσωρινὸ ἀντικαταστάτη».
Μία ἐμπνευσμένη ἐπιλογὴ θὰ κατευθύνει τὴν Μητρόπολη σὲ νέες κατευθύνσεις· θὰ ἀναζωογονήσει τοὺς ρόλους ἐπιστασίας· καὶ θὰ ἀποκαταστήσει τὴ χαρὰ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἔχει τραυματιστεῖ σοβαρὰ τὰ τελευταῖα χρόνια. Μία ἀκατάλληλη ἐπιλογὴ θὰ καταδικάσει αὐτὴν τὴν Μητρόπολη· θὰ ἐπιταχύνει τὴν πτώση της· καί θά γίνει ἡ ἀφετηρία μίας ἁλυσίδας γεγονότων τὰ ὁποῖα θὰ ἐπηρεάσουν ἀρνητικὰ ὁλόκληρη τὴν Ἀρχιεπισκοπή, καθὼς καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως…
… Ὁ ἑπόμενος Μητροπολίτης πρέπει νὰ εἶναι πρόθυμος καὶ ἱκανὸς νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἐπιρροὴ τῶν Μοναστηριῶν τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ στούς κληρικοὺς καὶ στὶς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως τοῦ Σικάγου, τὰ ὁποία, ἐπεκτείνουν τὴν δράση τους πέρα ἀπὸ τὸν παραδοσιακὸ ρόλο τῶν Μοναστηριῶν ὡς μέρος τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ πρέπει νὰ εἶναι πρόθυμος νά ἐπιβάλει σθεναρά τίς ὑποχρεώσεις αὐτῶν τῶν μοναστηριῶν σύμφωνα μὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἤ νά τοὺς ἀφαιρέσει τὴν νομιμότητα πού ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ὑπαγωγή τους στὸ Ὠμοφόριό του. Ὁ νέος Μητροπολίτης δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυριστεῖ ὅτι ἀγνοεῖ αὐτὸ τὸ κρίσιμο ζήτημα, τὴν ὥρα ποὺ οἱ ἐνέργειές του καὶ οἱ ἀδράνειές του τὰ ὑποστηρίζουν. [σ.σ. τὰ Μοναστήρια]
Ἡ ταχεία ἐξάπλωση καὶ ἐπιρροὴ τῶν μοναστηριῶν τοῦ Γέροντος Ἐφραὶμ ἔχει φτάσει σὲ μία κρίσιμη φάση. Προσεγγίζει τὸ σημεῖο τῆς μὴ ἀναστρεψιμότητας. Ὁ νέος Μητροπολίτης τῆς Μητροπόλεως τοῦ Σικάγου, ἢ θὰ ἀνοίξει τὸν δρόμο τῆς χαλιναγώγησής τους ἢ θὰ ἐπιτρέψει σὲ αὐτὰ τὰ μοναστήρια νὰ συνεχίσουν νὰ ἀναπτύσσονται, καταστρέφοντας τὴν πίστη μας καὶ τὶς κοινότητές μας, καὶ δημιουργώντας σοβαρὲς γεωπολιτικὲς καὶ νομικὲς ἐπιπτώσεις.
Ἡ Ἐπαρχιακὴ Σύνοδος καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔχουν τὴν τεράστια εὐθύνη νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ μέλλον τῆς Μητρόπολης τοῦ Σικάγου, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἀμερικῆς καί, κατ’ ἐπέκταση, τῆς Παγκόσμιας Ἐκκλησίας του Χριστοῦ (!!!). Θὰ φέρουν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀπόφαση ποὺ θὰ πάρουν, τώρα καὶ γιὰ πάντα. Προσεύχομαι ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο εἶναι παρὸν παντοῦ καὶ γεμίζει ὅλα τὰ πράγματα, θὰ ἔρθει καὶ θὰ κατοικήσει μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν μας, γιὰ νὰ κάνουν μία ἐπιλογὴ ποὺ θὰ «εὐαρεστήσει τὸν Θεὸ» καὶ ὅλο τὸν λαό Του».
Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος

 

 

Ποτέ ένας παπάς δεν λειτουργεί μόνος του. Έχει Ουράνιο επισκέπτη!

Ο παπάς όταν λειτουργεί δεν πρέπει να βλέπει άνθρωπο, πρέπει να βλέπει τον εαυτό του και την ψυχή του, πόσους Αγγέλους έχει γύρω του. Ποτέ ένας παπάς δεν λειτουργεί μόνος του. Έχει Ουράνιο επισκέπτη!

Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης – η μνήμη του τιμάται στις 4 Νοεμβρίου.

 

Τα πήλινα χέρια της

Γράφει ο Κώστας Παναγόπουλος, costasp247@gmail.com

Φεύγοντας ο Έλληνας στο εξωτερικό, απ’ τη μία αιμορραγεί η Ελλάδα, απ’ την άλλη αιμοδοτείται ο κόσμος με καλή κι ευλογημένη Ελλάδα.

Άλλοι από ανάγκη. Άλλοι το θέλησαν. Για άλλους προέκυψε. Πάντως, τώρα, κάποιος Έλληνας φεύγει και πάει να δουλέψει στα ξένα.

Ο Έλληνας στα ξένα κρατάει την Ελλάδα μέσα στις βαλβίδες της καρδιάς του και έξω στο χνούδι του προσώπου του.

Ο Έλληνας στο εξωτερικό κρατάει Χριστούγεννα και Πάσχα, τα Φώτα, τη Θεοτόκο και Μανούλα του Θεού που τόσο ωραία τη γιορτάζουμε μέσα στη γλυκάδα του Αυγούστου. Θα πάει ο Έλληνας έξω και δε θα έχει Παναγίτσα μαζί του;

Οι Έλληνες έχουμε τα πάντα. Τους ήρωες μας. Τους φιλοσόφους μας. Τους αυτοκράτορες μας. Μα, πάνω απ’ όλα, τους Αγίους μας. Εκεί πέρα έξω που πηγαίνουμε, θυμόμαστε πάντα Κυριακή.

Τα πήλινα χέρια της μητέρας σου, θυμήσου.

Σε σταύρωσε η μητέρα σου όταν έφυγες και σε έταξε μέσα στο εικόνισμα.

«Παναγίτσα, το παιδάκι μου» είπε. «Που πάει στα ξένα».

ΘΥΜΗΣΟΥ.

 

http://constantinoupolin.blogspot.gr/2017/11/blog-post_3.html#more

 

~ Μην το πετάξεις… Χάρισε το!!!

Οργανώσεις που δέχονται μεταχειρισμένα είδη

Εδώ θα βρεις έναν κατάλογο από οργανώσεις που δέχονται μεταχειρισμένα είδη. Από ρούχα και παπούτσια μέχρι μικροέπιλα και ηλεκτρονικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ακόμα και αυτές που δε λειτουργούν πλέον. Μπορείς να χαρίσεις επίσης τα CD ή τα βιβλία που θέλεις να ακούσουν ή να διαβάσουν κι άλλοι, όπως και οτιδήποτε δε σου είναι πλέον χρήσιμο.
Ίσως αυτή να είναι και η πιο χρήσιμη από κάθε λίστα που αξίζει να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε.

Κέντρο Υποδοχής και αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων -Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Δέχεται δωρεές σε ρούχα και παπούτσια, κουβέρτες, σεντόνια και παπλώματα για τους άστεγους της Αθήνας.
  Στοιχεία επικοινωνίας: Πειραιώς 35
Τηλ.: 210 52 39 465, 210 52 46 516,
www.kyada.gr

Ταβιθά

Φιλανθρωπικό κατάστημα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που δέχεται δωρεές ρούχων σε καλή κατάσταση με σκοπό τη διανομή τους σε αστέγους και όσους έχουν ανάγκη,
Στοιχεία επικοινωνίας: Ακομινάτου 23, Πλατ. Καραϊσκάκη
Τηλ. 210 52 40 070
www.iaath.gr

Θεόφιλος

ΜΚΟ που στέλνει τρόφιμα, αντικείμενα, ρούχα σε πολύτεκνες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.
Στοιχεία επικοινωνίας: Παπαφλέσσα 9, Γαλάτσι.
Τηλ. 210 88 19 397, 210 88 28 036
www.theophilos.gr

Κιβωτός του Κόσμου

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός ειδικής μέριμνας και προστασίας του παιδιού.
Στοιχεία επικοινωνίας: Ζηνοδώρου 3.
Τηλ. 210 51 41 953, 210 51 41 935,
www.kivotostoukosmou.org

Παιδικά Χωριά SOS

Δέχονται δωρεές σε είδος που αφορούν τις ανάγκες ενός παιδιού για ένδυση, διατροφή, εκπαίδευση, φάρμακα αλλά και τις ανάγκες λειτουργίας ενός σπιτιού.
Στοιχεία επικοινωνίας: Καραγιώργη Σερβίας 12-14, Αθήνα
Τηλ. 210 33 13 661-3
www.sos-villages.gr

Χαμόγελο του Παιδιού

Δέχονται παιδικά ρούχα και άλλα αντικείμενα που αφορούν τις ανάγκες ενός παιδιού για ένδυση, διατροφή, εκπαίδευση, φάρμακα, αλλά και τις ανάγκες λειτουργίας ενός σπιτιού.
Στοιχεία επικοινωνίας: Ζήνωνος Ελεάτου 10, Μαρούσι, 15124
Τηλ. 210 33 06 140, 210 33 06 150
www.hamogelo.gr

Παιδιά του Δρόμου

Ο σύλλογος φιλοξενεί και ενισχύει ορφανά και φτωχά παιδιά από όλο τον κόσμο. Ευπρόσδεκτα είναι παιδικά ρούχα, παπούτσια, μικροέπιπλα και καρότσια.
Στοιχεία επικοινωνίας: Αρίστωνος 6-8, Μεταξουργείο
Τηλ. 210 52 39 402, 210 52 21 149

Ένα παιδί- Ένας κόσμος

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που βρίσκεται κοντά σε οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά και που επιζητούν στήριξη. Δέχονται προσφορές σε είδη ρουχισμού, παιδικά είδη (καρότισα, παιχνίδια, πάνες κ.ά), σχολικά είδη, οικιακές συσκευές κ.ά.
Στοιχεία επικοινωνίας: Ρεθύμνου 10, Αθήνα
Τηλ.: 210 88 38 512
www.paidi-kosmos.gr

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Οι δωρέες πο δέχεται ποικίλλουν ανάλογα με τη χρονική περίοδο και μπορεί να περιλαμβάνουναπό οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό έως ρούχα ή τρόφιμα.
Στοιχεία επικοινωνίας: Σολωμού 25 Αθήνα
Τηλ. 210 38 00 990-1
www.gcr.gr

Praksis

Ανεξάρτητη, μη κυβερνητική οργάνωση με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Οι ανάγκες σε είδη ποικίλλουν ανάλογα με τη χρονική περίοδο.
Στοιχεία επικοινωνίας: 210 52 05 200, 210 82 13 704
www.praksis.gr

Κάριτας Ελλάς

Διεθνής οργάνωση της Καθολικής εκκλησίας που διατηρεί παραρτήματα σε πολλά μέρη της Ελλάδας.
Στοιχεία επικοινωνίας: Καποδιστρίου 52, Αθήνα.
Τηλ.: 210 52 47 879
www.caritas.gr

Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης

Μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση όπου πωλούν σε χαμηλές τιμές και σε άριστη κατάσταση είδη δώρων, βιβλία, δίσκους, CD και μικροέπιπλα που τους προσφέρονται δωρεάν από τους πολίτες.
Στοιχεία επικοινωνίας: Φειδίου 18Α, Αθήνα.
Τηλ.: 210 38 16 886

Ομάδα ΡΕΤΟ

Ομάδα πρώην ναρκομανών η οποία δέχεται οτιδήποτε, είτε λειτουργεί είτε όχι, και απασχολεί άτομα για επισκευές ή κατασκευές. Μάλιστα μπορούν να έρθουν οι ίδιοι να παραλάβουν από το σπίτι σας τα αντικείμενα που διαθέτετε (έπιλα, ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα, παιχνίδια κ.ά.)
Στοιχεία επικοινωνίας: 210 66 25 096
Διάβασε εδώ, «Σπίτι σε τάξη. Ζωή σε τάξη». Πώς είναι να τακτοποείς με τη μέθοδο KonMarie
Η λίστα είναι από το βιβλίο “Σπίτι σε τάξη. Ζωή σε τάξη” της Marie Kondo
από την Καίτη Φαρμάκη
( by Eleni Chatz)

https://amfoterodexios.blogspot.gr/

 

Συρράκο, η πατρίδα του Κρυστάλλη … ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ

Το Συρράκο είναι ένα διαμάντι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από πέτρα, ένα αριστούργημα ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής που διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα και την αρχοντιά του. Ένα ακόμη πολύ καλό βίντεο με drone δημιούργησε για το χωριό με τα αρχοντικά, τα πετρόχτιστα γεφύρια, τις λαξευτές πέτρινες βρύσες και τα… σοκάκια