Πρὸς τὴν τρίτην Ἅλωσιν;

Σχετική εικόνα

... Ἐπειδὴ δὲ τὰ πνευµατικὰ συµπορεύονται πάντοτε µὲ τὰ πολιτικὰ καὶ πολιτειακά, πρέπει νὰ ὑπενθυµίσουµε, ὅτι ἡ πνευµατικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀποδόµηση τοῦ Ἔθνους ἔχει σηµαντικὸ ἀντίκτυπο καὶ στὰ ἐθνικὰ θέµατα σὲ κάθε περίοδο τῆς ἱστορίας µας. Καὶ αὐτὸ τὸ ζοῦµε σήµερα µὲ τὴν νέα κατοχή µας καὶ πάλι ἀπὸ τὴν Φραγκιά, ὅπως τὸ 1204! Ἡ διαφορὰ τῆς προϊούσης σήµερα Τρίτης Ἁλώσεως ἀπὸ ἐκεῖνες τοῦ 1204 καὶ τοῦ 1453 εἶναι, ὅτι τότε ἡττηθήκαµε καὶ κατακτηθήκαµε, ἐνῶ σήµερα προχωροῦµε στὴν ἅλωση µὲ τὴν συγκατάθεσή µας, θεωρώντας την µάλιστα ὡς σωτηρία!

  Οἱ δύο ἁλώσεις, ἡ φραγκικὴ καὶ ἡ ὀθωµανική, δὲν ἅλωσαν τὴν ψυχὴ καὶ τὴν συνείδηση τοῦ Γένους-Ἔθνους µας. Ἐπιβιώσαµε, διότι ἡ ψυχή µας ἔµεινε ἀδούλωτη. Σήµερα ὅµως πραγµατοποιεῖται -ἄρχισε ἤδη- ἡ Τρίτη ἅλωση καὶ µᾶλλον διανύουµε τὸ τελικὸ στάδιό της. Ἡ ἅλωση τοῦ 1453 ἀποδείχθηκε ἱστορικὰ µικρῆς σηµασίας ἔναντι ἐκείνης τοῦ 1204, ποὺ ὁλοκληρώνεται σήµερα. Ἡ Φράγκικη ∆ύση πῆρε ἐπιτέλους τὴ «Ρεβὰνς» (revenche). Τώρα πραγµατοποιεῖ τὸν µακραίωνα πόθο της, τὴν διάλυση τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. Ἐντασσόµενοι – στὴν Ἑνωµένη Εὐρώπη, ἐκάµαµε τόσους πανηγυρισµούς, διότι θεωρήσαµε τὸ γεγονὸς ὡς σωτηρία µας. Ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε, γι᾽ αὐτό, νὰ µᾶς ἀπογοητεύσει ἡ Εὐρώπη ἐκεῖ, ποὺ στηρίξαµε τὴν «πᾶσαν ἐλπίδα» µας, στὰ οἰκονοµικά. Ἡ ἱστορία παίρνει τὴν ἐκδίκησή της! Ξεχάσαµε τὸν Θεὸν τῶν Πατέρων ἡµῶν καὶ πιστεύσαµε στὴν ἀπολυτοποιηµένη «ἀξία» τοῦ οἰκονοµισµοῦ. ∆ὲν ἀνοίχθηκε καµιὰ κερκόπορτα, ἀλλὰ οἱ πύλες τῆς ψυχῆς καὶ καρδίας µας, γιὰ νὰ µᾶς ἀλλοτριώσει καὶ νὰ µᾶς συντρίψει ἡ σηµερινὴ ἀνθελληνικὴ καὶ ἀντορθόδοξη ∆ύση. Εὐτυχῶς ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη ∆ύση, ποὺ ποτίζεται ἀπὸ τὰ νάµατα τῆς ἑλληνικότητας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, στὸ χῶρο τῆς ἔρευνας καὶ τῆς νοσταλγίας. Ἀλλά, δυστυχῶς, δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ ∆ύση, στὴν ὁποία πολιτικὰ «ἀνήκοµεν». 

 Εὐτυχῶς ὅµως ὑπάρχει -εἶναι βέβαιο αὐτό- καὶ ἡ «µαγιὰ» τοῦ Μακρυγιάννη. Σ᾽ αὐτὴν ἀνήκουν ὅσοι σηµερινοὶ Ἕλληνες µένουµε πιστοὶ στὴν Ὀρθοδοξία τῶν Ἁγίων µας καὶ στὴν δι᾽ αὐτῶν συνεχιζόµενη ἑλληνικότητά µας. Οἱ ἀληθινὰ πατερικοὶ Ἑλληνορθόδοξοι. Αὐτοί, µὲ τὴν Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ µας, θὰ ἀναστήσουν τὸ Ἔθνος, µὲ κάποιο νέο ᾽21, ὅταν ὁ Θεὸς τὸ ἐπιτρέψει!

π. Γεώργιος Μεταλληνός

 

 

Ἕκαστος ποὺ πιστεύει ἂς φεύγη γιὰ νὰ σωθῆ. Εἶναι καιρὸς νὰ μπογαλιάζουμε τὰ πράγματά μας καὶ νὰ παίρνουμε τὸν δρόμο μας.

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Β(Λ)ΗΜΑΤΟΣ κ.ἄ.
Εἴπαμε καὶ τὸ ξαναείπαμε: τὰ ἀνώνυμα εἶναι ρόμπες, σὰν ἐκεῖνες ποὺ παλιὰ κυκλοφοροῦσαν στοὺς φούρνους, στὶς βρύσες, στὰ πηγάδια, στὶς λαϊκές. Αὐτὸς ὁ ἀσκητής, ποὺ σᾶς κατέθεσε τόσο σπουδαίους ὁμολογιακοὺς λόγους, μὴν εἶναι ἀνώτερος τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου, πού, ὅταν στὴν ἐποχή του κινδύνευε ἡ πίστη, κατῆλθε τοῦ ὄρους στὴν μεγάλη πόλη τῆς Ἀλεξάνδρειας, γιὰ νὰ ἐνισχύση τοὺς ὁμολογητὲς τῆς πίστεως; Γιατί ἐπὶ τόσο χρόνο ποὺ ἀκροάζεται τὴν εὐθαρσῆ ἄρνηση τῆς πίστεως ἀπὸ τὸν κ. Τσίπρα δὲν ἄφησε τὴν ἀποκλείστρα του, νὰ τὸν ἐπαναφέρη, μὲ τὸ χρηστό του ὕφος καὶ ἦθος; Ἐμεῖς δὲν πετροβολᾶμε τὴν ζωή του, ἀλλὰ τὴν ἄρνηση τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ εἶναι βαπτισμένος καὶ μυρωμένος.
Ναί, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ δεχθοῦμε τὸν ἀρχηγὸ τοῦ κράτους, ἀλλά, ἀφοῦ ἀρνεῖται τὴν Ἐκκλησία, ὄχι μὲ ἐκκλησιαστικὲς τιμές. Ἕνα παλιὸ τυπικὸ τοῦ μοναστηριοῦ μας λέει πῶς ὑποδεχόμαστε τὸν καϊμακάμη (καὶ δὲν ἔχουμε λόγους νὰ τὸ ἀρνηθοῦμε): «Κατέρχονται στὴν εἴσοδο δύο προϊστάμενοι, τὸν ὑποδέχονται, τὸν ὁδηγοῦνε στὸν μεγάλο ὀντᾶ καὶ ἐκεῖ κερνᾶνε καὶ τοῦ εὔχονται.» Ὄχι μὲ κωδωνοκρουσίες, φανάρια καὶ ἑξαπτέρυγα καὶ λάβαρα. Εἴμαστε μοναχοὶ καὶ σύμφωνα μὲ ὅ,τι πιστεύουμε πράττουμε. Θὰ τοῦ προσφέρω σὲ προσκύνηση -ἀσφαλῶς ἀναγκαστικὴ γι᾽ αὐτόν- τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ τὸν διδάξω τί; Φαίνεται ὅτι αὐτὸς ὁ ἀσκητὴς δὲν διάβασε ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο καὶ δὲν περιῆλθε στὴν γνώση του τὸ «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθέτω».
Βρισκόμαστε σὲ μιὰ ὀρθόδοξη χώρα. Θὰ ἀποδώσω τὰ τοῦ καίσαρος τῷ καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, ἀλλὰ μὲ μία ἀληθινότητα. Ψωμίζω τὸν ἐχθρό μου, ἀλλὰ δὲν τὸν ἐνθρονίζω. Δὲν μοῦ τὸ ἐπιτρέπει ἡ πίστη μου. Αὐτὸς ὁ ἀσκητής, ὁ ἀνώνυμος καὶ ἀνύπαρκτος, ἂς ἀναλογιστῆ πὼς τὸ Ὄρος δὲν ἔχει μόνον Καρούλια καὶ ἀσκηταριά, ἔχει καὶ τὸ λιμάνι τῆς Δάφνης, ὅπου μπορεῖ νὰ τὸν ὑποδεχθῆ μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ νὰ τοῦ ἐξορκίση τὰ δαιμόνια ποὺ ἔβαλε στὴν καρδιά του.
Ἀκόμη ἐρωτῶ κάτι: Ἀφοῦ πέντε ἀρνήθηκαν καὶ δεκαπέντε τὸν δέχθηκαν, πῶς ἔγινε καὶ βούλιαξαν οἱ δεκαπέντε μέσα στοὺς πέντε; Παραμυθιάσματα… Βλήματα χωρὶς καψούλι.
Κορυφώθηκε ἡ ἀπιστία στὴν θεία ἀποκάλυψη καὶ κουβέντες δὲν γίνονται. Ἕκαστος ποὺ πιστεύει ἂς φεύγη γιὰ νὰ σωθῆ. Εἶναι καιρὸς νὰ μπογαλιάζουμε τὰ πράγματά μας καὶ νὰ παίρνουμε τὸν δρόμο μας. Ταπεινώσου, χριστιανέ, καὶ μὴ φοβᾶσαι. Οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα.
Σταματᾶτε νὰ παραμυθιάζετε. Τὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων σήμερα δὲν σηκώνει κοροϊδίες. Καὶ ὁ Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται.
Ἀξιότιμε κύριε διευθυντὰ τοῦ Ὀρθοδόξου Β(λ)ήματος, δὲν ἔχεις ἀναγνῶστες μόνον τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ τὸν Χριστό, τὸν ἀληθινὸ Θεό μας. Βούρτσα καὶ σὲ σένα ποὺ τὰ λές, βούρτσα καὶ σ᾽ αὐτοὺς ποὺ σὲ διαβάζουνε.
Ἄκουσα αὐτὲς τὶς μέρες –κατ᾽ ἀρχὰς ὡς παραπληροφόρηση- ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν πῆγε στὴν Βουλὴ καὶ διάβασε ἐξορκισμούς. Καὶ λέγω: «Ἐπιτέλους, ἐξώρκισε ἡ Ἐκκλησία τοὺς δαίμονες ἀπὸ τὴν Βουλὴ καὶ ἐπιτέλους θὰ ἀδειάση ἡ Βουλὴ ὅπως ἡ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν ἀπὸ τοὺς χοίρους καὶ ἀσφαλῶς θὰ πέσουν στὴν λίμνη καὶ θὰ κενωθῆ αὐτὸς ὁ χῶρος, γιὰ νὰ τὸν καταλάβουν ἄλλοι». Ἀλλὰ δυστυχῶς, λάθος πληροφορία ἔλαβα. Ἁγιασμὸ τοὺς ἔκανε. Καὶ ἔχω μία ἀπορία: ὅταν ραντίζη ὁ παπᾶς μὲ τὴν ἁγιαστούρα κι ὁ ἁγιασμὸς πέφτη ἐπάνω σὲ ἀκαθαρσίες καὶ σὲ κόπρανα, ἁγιάζονται καὶ αὐτά;
Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης
 

Είπεν ο Γέρων

Η πείρα δια της πράξεως, αποκτάται με χρόνους… Η δε χάρις, είναι χάρισμα εξαρτώμενον από τον Θεόν, και διδόμενον αναλογία θερμότητος πίστεως, ταπεινώσεως, και καλής προαιρέσεως…

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

 

Ἡ πραγματική χαρά τῆς συντροφικότητας

Ἡ πραγματική χαρά τῆς συντροφικότητας

Πρωτότυπος τίτλος :Kissanpur Real Joy Of Togetherness

1 Ἕνα παιδί δίνει στούς γονεῖς τοῦ ἕνα δυνατό μάθημα κι ἀγγίζει τίς καρδιές ὅλων.Ἡ διαφήμιση τῆς ἑταιρείας Kissan ἀπό τήν Ἰνδία μέ τίτλο «Kissanpur- Ἡ πραγματική χαρά τῆς συντροφικότητας» προσπαθεῖ νά ὠθήσει τούς ἀνθρώπους νά ἐγκαταλείψουν τά smartphones καί τούς φορητούς ὑπολογιστές καί νά δώσουν χρόνο σέ αὐτά πού ἔχουν πραγματικά σημασία.

Τό μήνυμα εἶναι ἁπλό καί πολύ δυνατό: Περάστε χρόνο μέ τήν οἰκογένεια καί τούς φίλους σας, ἀντί νά σπαταλᾶτε χρόνο στόν εἰκονικό σας κόσμο.

Πιστεύω πώς τά παιδιά ,τά λουλούδια καί οἱ σχέσεις ἀντανακλοῦν τό εἶδος τῆς φροντίδας πού τούς δίνουμε…κι ὀφείλουμε νά εἴμαστε ἐφευρετικοί στήν ἀγάπη..Γιατί ἡ ἀγάπη καρποφορεῖ . Ἀπό ἐμᾶς μένει νά τήν καλλιεργήσουμε …εἶναι αὐτή πού δέν φαίνεται στόν θυμό καί στήν ὀργή ἀλλά στήν ὑπομονή καί στήν συγχώρεση…δέν λυγίζει στό πόνο τῆς καρδιά μας ἀλλά στήν ἀγάπη τοῦ ἄλλου…δέν φανερώνεται εὔκολα στό λόγο ἀλλά στό βλέμμα τῆς εὐσπλαγχνίας…Ὅτι δέν μποροῦμε νά λύσουμε μέ τό μυαλό μᾶς προσπάθουμε νά τό λύσουμε μέ τήν καρδιά μας…κι ὅταν φερόμαστε στούς ἀνθρώπους μέ βάση αὐτό πού εἶναι παραμένουν ὅπως εἶναι…. ἄν ὅμως τούς φερόμαστε μέ βάση αὐτό πού θά μποροῦσαν νά εἶναι καί νά γίνουν, θά γίνουν ὁ καλύτερος ἐαυτός τους….ἄρα…ὅσο πιό λίγο ἀγγίζουμε τό ἔδαφος τόσο πιό πολύ ζοῦμε…^_^ Ἄς ἔχει ὁ καθένας μᾶς 2017 ἐπιχειρήματα γιά νά Ζήσει μέ Ἀγάπη στήν καρδιά του καί 2017 λόγους γιά νά Ζήσουμε ὅλοι μαζί μέ Εἰρήνη…χωρίς μίση ,πολέμους ,διχόνοιες…Δέν ξέρω πού τελειώνει αὐτή ἡ γῆ, οὔτε πού ἀρχίζουν οἱ ὁρίζοντες…ἐκεῖνο ὅμως πού ξέρω εἶναι ὅτι ἡ Ἀγάπη καί ἡ Φροντίδα Σου Θεέ μου μᾶς περιτριγυρίζουν…

This channel is NON PROFIT, NON-COMMERCIAL! Videos may contain copyrighted material . All trademarks and copyrights remain the property of their owners. Copyright Disclaimer: Citation of articles and authors in this report does not imply ownership. Works and images presented here fall under Fair Use Section 107 and are used for commentary on globally significant newsworthy events. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research