Για την…οὐρά τῆς ἀλεποῦς!

Γιὰ τὴν οὐρά τῆς ἀλεποῦς

Ἂν ζοῦσε ὁ γερo-Αἴσωπος, θὰ κωμωδοῦσε πάλι. Τὰ τραγωδίας ἄ­ξια. Τὰ θρήνων. Γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα.
Ἦταν, θὰ ἔλεγε, «ἀλώπηξ κόλουρος»· μιὰ κολοβὴ ἀλεπού. Κι αὐτὴ «παγίδι ληφθεῖσα καὶ ἀποκοπείσης τῆς οὐρᾶς», σὰν πιάστηκε στὸ δόκανο καὶ κόπηκε ἡ οὐρά της, κατάφερε καὶ ξέφυγε. Ὅμως «διαδρᾶσα, ἀβίωτον ὑπ᾿ αἰσχύνης ἡγεῖ­το τὸν βίον»· ἀπὸ τὴν ντροπή της δὲν ἤθελε νὰ ζήσει. Καὶ τί σκαρφίστηκε ἡ παμπόνηρη; «Ἔγνω οὖν τὰς ἄλλας ἀ­λώπεκας τοῦτ᾿ αὐτὸ νουθετῆσαι», σκέφτηκε νὰ συμβουλέψει τὶς ἄλλες ἀλεποῦδες νὰ κάνουν καὶ αὐτὲς τὸ ἴδιο, «ὡς ἂν τῷ κοινῷ πάθει τὸ ἴδιον συγκαλύψειεν αἶσχος», ἔτσι ὥστε τὴ δική της ἀσχήμια νὰ τὴν κρύψει μὲ τὸ γενικὸ πάθημα ποὺ θὰ τὶς ἔχει ἐξομοιώσει. Καὶ λοιπόν, «πάσας συναθροίσασα παρῄνει τὰς οὐρὰς ἀποκόπτειν», τὶς μάζεψε ὅ­λες καὶ τὶς προέτρεπε νὰ κόψουν κι αὐ­τὲς τὶς οὐρές τους. Ἄσχημες εἴμαστε ἔτσι μὲ τόσο μακριὲς οὐρές, τοὺς ἔλεγε. Καὶ βάρος περιττὸ αὐτὲς μᾶς προσθέτουν: «ἀπρεπὲς τοῦτο τὸ μέλος… καὶ περιττὸν βάρος προσηρτημένον».
Ὅμως, κυρία μου, «ὦ αὕτη», τῆς εἶπε μία ἀπὸ τὶς ἄλλες. Ἂν αὐτὸ δὲν σὲ συν­έφερε ἐσένα, «οὐκ ἂν ἡμῖν αὐτὸ συνεβούλευες», δὲν θὰ συμβούλευες τὸ ἴδιο σὲ μᾶς.
Ἕνα μονάχα ὁ Αἴσωπος δὲν πρόβλεψε σωστό: ὅτι θά ᾿ρχόταν ἐποχὴ ποὺ ἡ «κόλουρος ἀλώπηξ» ὄχι μονάχα θὰ ἔβρισκε τόσο πολλὰ πρόθυμα αὐτιὰ νὰ τὴν ἀκούσουν, μὰ καὶ συμμάχους ποὺ μὲ πάθος θὰ τὴν ὑποστήριζαν. 
Καὶ κάτι τραγικότερο ἀκόμα: ὅτι σ᾿ αὐτὴ τὴν ἄθλια ἐποχή, ὅποια ἀλεποὺ θὰ τολμοῦ­σε νὰ ἔχει ἄλλη γνώμη, καὶ πρόστιμο θὰ πλήρωνε καὶ φυλακὴ θὰ πήγαινε.
Ποιὸς ἀπορεῖ; Τί ἄλλο γίνεται ἀπὸ τὸ νὰ ὠθεῖται βίαια ἡ κοινωνία μας ἀπὸ τὰ μαῦρα κέντρα τοῦ κακοῦ νὰ δέχεται ὡς φυσιολογικὴ τὴ διαστροφὴ ποὺ πονηρὰ τὴν ὀνομάζουν διαφορετικὸ σεξουαλικὸ προσανατολισμό; 
Ἢ τί ἄλλο γίνεται μὲ τὸ νὰ καθιερώνεται στανικῶς νέα ἀντίληψη γιὰ τὸ φύλο, τὸ λεγόμενο κοινωνικό (gender) μὲ τὰ πλῆθος διαφορετικὰ ψευδοφύλα, ἀντὶ τοῦ βιολογικοῦ, ποὺ γνωρίζει μόνο τὴ διάκριση ἄνδρας – γυναίκα;
Καὶ ὄντως ὠθεῖται βίαια ἡ κοινωνία μας σ᾿ αὐτὲς τὶς τάχα μοντέρνες καὶ δῆθεν προοδευτικὲς ἀντιλήψεις. 
Ὠθεῖται ἀπὸ κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ, ποὺ χρηματοδοτοῦν ἀφειδῶς πλῆθος ἐθνικῶν καὶ ὑπερεθνικῶν ὀργανώσεων μὲ σκοπὸ νὰ προβάλλουν μὲ κάθε τρόπο αὐτὲς τὶς ἰδέες, ποὺ εὐτελίζουν τὸν ἄνθρωπο καὶ δημιουργοῦν ἕναν κόσμο «κολοβῶν ἀλεπούδων». 
Οἱ ὀργανώσεις αὐτὲς ἐπιβάλλουν δικτατορικὴ λογοκρισία στὴν κοινωνικὴ ζωή, ἀπειλοῦν μὲ φυλακίσεις, διαπομπεύουν, ἀσκοῦν ἀπίστευτης βιαιότητας ἐκφοβισμό (bullying) στοὺς δια­­­τυπώνοντες διαφορετικὴ γνώμη.
Μὲ συνεχὴ πλύση ἐγκεφάλου ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως ὑβρίζουν, συκο­φαν­τοῦν, διασύρουν καὶ χλευάζουν καθέναν ὁ ὁποῖος θὰ διανοηθεῖ ἁπλῶς νὰ πεῖ «τὰ σύκα σύκα καὶ τὴ σκάφη σκάφη», ὅτι δηλαδὴ ἡ ὁμόφυλη σχέση εἶναι διαστροφή, καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνο αὐτὴ ἡ ἐξαρχῆς δημιουργημένη διάκριση μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν.
Τὸ σχέδιο διαφθορᾶς τῆς κοινωνίας ὀργανώθηκε ὕπουλα καὶ συστηματικά. Μὲ σειρὰ νόμων (ἀντιρατσιστικῶν καὶ ἄλλων), δῆθεν γιὰ προστασία κάποιων ἀδικημένων. Νόμων οἱ ὁποῖοι ἀφανίζουν τὴν οἰκογένεια, ἀλλάζουν τὸν χαρακτήρα της, τὴν διαλύουν μὲ τὰ «σύμφωνα συμβίωσης τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν». Σύμφωνα ποὺ αὔριο θὰ γίνουν πολιτικὸς γάμος καὶ μεθαύριο…
Μεθαύριο ἴσως θὰ ἀπειλοῦνται ὄχι μόνο μὲ διαπόμπευση, ἀλλὰ καὶ μὲ πρόστιμο καὶ φυλάκιση οἱ ἱερεῖς ποὺ θὰ ἀρνοῦνται νὰ ἱερουργήσουν τέτοιο ἀνόσιο γάμο.
Τὴν ἴδια ὥρα, οἱ ἴδιες σκοτεινὲς δυνάμεις, τὰ ἀόρατα κέντρα ἀποφάσεων τοῦ ἐξωτερικοῦ, προβάλλουν αὐτὸ ποὺ συν­ιστᾶ ἀπίστευτη πρόκληση: τὴ διοργάνωση τῶν χυδαίων ἐκδηλώσεων pride – φεστιβὰλ ὑπερηφάνειας! 
Τὰ προβάλλουν, τὰ στηρίζουν, τὰ χρηματοδοτοῦν. Μὲ πρώτη πάντα τὴ σκοτεινὴ Πρεσβεία τῆς πλανηταρχίας. Καὶ εἶναι τραγικὸ τὸ ὅτι σ᾿ αὐτὸ τὸ παίγνιο συμπλέουν ἁρμονικὰ ὁ ἀριστερὸς ψευδοπροοδευτισμὸς μὲ τὴν πιὸ ὠμὴ καπιταλιστικὴ βαναυσότητα.
Μὰ ἂν ἔχουν μείνει κάποιοι ἀκόμη ὄρθιοι, ἀσυμβίβαστοι στὴ γενικὴ ὑποδούλωση, ἂς μὴ δειλιάζουν.
Ἂς ὑποστοῦν καὶ διωγμούς. Γιὰ τὴν οὐρὰ τῆς ἀλεποῦς.
Γιὰ ποιὰ οὐρά; ποιᾶς ἀλεποῦς;
Γιὰ τὴν ἐλπίδα ὅλης τῆς γῆς.
Γιὰ τὴν τιμὴ τοῦ ἀνθρώπου!

https://www.osotir.org/

 

«Μετά θα πούνε στον λαό: «Κοιτάξτε, αποφάσισε η Εκκλησία ότι είμαστε από σήμερα ένα με τον πάπα… Πάμε να προσκυνήσουμε την…παντόφλα του πάπα! Πάμε να κάνουμε συλλείτουργο με τους παπικούς…»

..κι ο λαός θα το χάψει…» 
Φωτογραφία της Λαμπρινή Παπαποστόλου.

~ Ερώτηση: Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Βλέπω ανθρώπους που πάνε εκκλησία κάθε Κυριακή και δεν έχουν ιδέα. Δεν άκουσαν τίποτα. Στις ενορίες δεν ακούγεται. Δεν πήραν είδηση ότι έγινε η σύνοδος. Είναι φοβερό…
~ Αρχιμ. Σάββας: 
Ακριβώς. 
Γιατί ακούνε το χαζοκούτι. 
Μα είναι σκόπιμο αυτό. 
Γιατί μετά θα πούνε στον λαό: 
«Κοιτάξτε, αποφάσισε η Εκκλησία ότι είμαστε από σήμερα ένα με τον πάπα. Πάμε να προσκυνήσουμε την παντόφλα του πάπα. Πάμε να κάνουμε συλλείτουργο με τους παπικούς». 
Ο λαός θα το χάψει. 
Γι’ αυτό είναι καθήκον μας να μιλάμε.
~ Ερώτηση: Μα άμα ακούσει κάποιος αυτό το γυμνό πράμα, ότι πάμε να συλλειτουργήσουμε με τον πάπα, εκεί νομίζω ο κόσμος ότι θα διαμαρτυρηθεί…
~ Αρχιμ. Σάββας: Θα του το περάσουνε με τέτοιο τρόπο που θα το δεχτεί κι αυτό.
~ Ερώτηση: Ναι, απλώς λέμε ότι ελπίζουμε…
~ Αρχιμ: Σάββας: 
Να μην ελπίζουμε. Πρέπει να εργαζόμαστε. Αυτοί βλέπετε, 100 χρόνια εργάστηκαν…
 
~ Απόσπασμα από ομιλία του Αρχιμ. Σάββα του Αγιορείτη που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στις 29 Μαΐου 2017
https://amfoterodexios.blogspot.gr/
 

Αυτό το γνωρίζατε για την Σερβία;


 

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος Χατζηνικολάου: Το θέμα αυτό της ομοφυλοφιλίας και των φύλων κτλ. έχει παγκόσμια ιδεολογικοποιηθεί.

Δημιουργείται ένα τεράστιο λόμπι, για άγνωστους σε μένα λόγους, το οποίο λόμπι προσπαθεί τώρα να επιβάλλει αυτό μέσω νομοθετικών διαταγμάτων και γενικότερης παγκόσμιας αντίληψης, πολιτικές σχετικές.
Να σας πω ένα παράδειγμα: Όταν η Σερβία το 2012, αν δεν κάνω λάθος, βρισκόταν στην διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγε να γίνει η παρέλαση των ομοφυλοφίλων στο Βελιγράδι και ξεσηκώθηκε εκεί ο κόσμος και την απαγόρευσε η κυβέρνηση και αμέσως διεκόπησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις.
Όταν το 2014 ή το 15, το 14 νομίζω, το Σεπτέμβριο επετράπη και διακόσια άτομα με επιτήρηση έξη χιλιάδων αστυνομικών παρέλασαν στο Βελιγράδι, το Νοέμβριο ξανάρχισαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι πολιτική και στηρίζεται στο λεγόμενο ¨ανθρώπινα δικαιώματα¨.. Επίφαση.
Είναι καταστροφή του ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ ωραίο ένας άντρας να χαίρεται την ανδρική του φύση και να προσδοκά την ένωσή της με μια γυναίκα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και αντίστροφα. Και είναι τραγικό να το χάσει αυτό, ξεγελασμένος σε ηδονές εντελώς σαρκικές, χωρίς καμία λογική, οι οποίες μάλιστα έχουν πολιτικά και παγκόσμια επιβληθεί.
 

Μεσογαίας Νικόλαος: “Είναι η ομοφυλοφιλία φυσιολογική;

“Συχνάκις λέγεται ὅτι, δύο ἄνθρωποι ἀγαπιοῦνται, συνεπῶς, διατί νὰ μὴ ὑπανδρευθοῦν, ἀκόμα καὶ ἂν εἶνε τοῦ ἰδίου φύλου. Ὄχι. Σκοπὸς εἶνε ἡ ἀγάπη νὰ δώσῃ ἕνωσιν. Διὰ νὰ γίνῃ ἡ ἕνωσις, ψυχοσωματικὴ ἕνωσις καὶ ψυχῶν καὶ σωμάτων, πρέπει νὰ εἶνε συμπληρωματικοὶ οἱ ἄνθρωποι. Ὄχι ἴδιοι. Συμπληρωματικοί. Δὲν ἑνώνονται δύο ἄνδρες μαζύ, οὔτε δύο γυναῖκες. Πρέπει νὰ εἶνε συμπληρωματικοὶ ἀνατομικῶς, ὅπως εἶνε ἕνας ἀνὴρ καὶ μία γυνή. Ἕνα..”

Δεύτερον. Ἡ φυσιολογία τους. Πόσον ὡραία εἶνε ἡ φυσιολογία τῶν σωμάτων. Ὅλα τὰ συστήματα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος εἶνε τὰ ἴδια εἰς τὸν ἄνδρα καὶ εἰς τὴν γυναῖκα. Ἡ νεφρικὴ λειτουργία εἶνε ἡ ἰδία. Καὶ εἰς τὸν ἄνδρα καὶ εἰς τὴν γυναῖκα. Ἡ ἀναπνευστικὴ λειτουργία. Τὸ πεπτικὸν σύστημα. Ἡ ἡπατικὴ λειτουργία. Ὅλα! Ἡ μόνη διαφορὰ εἶνε εἰς τὸ ἀναπαραγωγικὸν σύστημα.
Καὶ κάτι ἀκόμα. Ἅπασαι αἱ ἄλλαι λειτουργίαι γίνονται διὰ τὸ ἴδιον τὸ σῶμα. Ὁλοκληρώνονται καθὼς ὑπηρετοῦν τὸ ἴδιον τὸ σῶμα. Ἡ ἀναπαραγωγικὴ λειτουργία δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ διὰ τὸν ἴδιον τὸν ἄνθρωπον!
Καὶ τρίτον. Ἅπασαι αἱ λειτουργίαι γίνονται ἀντανακλαστικῶς. Ἐγὼ δὲν μπορῶ αὐτὴν τὴν στιγμὴν νὰ σταματήσω τὴν νεφρικήν μου λειτουργίαν. Κάτι νὰ κάνω καὶ νὰ σταματήσουν τὰ νεφρὰ νὰ λειτουργοῦν. Δὲν γίνεται! Αὐτὴ ὅμως ἡ λειτουργία (τῆς ἀναπαραγωγῆς) ἐναπόκειται εἰς τὸν ἀνθρώπινον ἔλεγχον. Ἄρα λοιπόν, μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος αὐτεξουσίως νὰ τὴν ἐλέγξῃ καὶ ἀπαιτεῖ καὶ δεύτερον ἄνθρωπον συμπληρωματικῆς ἀνατομίας καὶ φυσιολογίας.
Καὶ βιολογίας. Ὅλα τὰ κύτταρα εἶνε ἴδια περίπου. Τὰ γενετικὰ κύτταρα διαφέρουν. Ἔτσι ἔχομεν ὠάρια, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἁπλοειδὲς γονιδίωμα. Ἐν ᾦ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα κύτταρα ἔχουν διπλοειδὲς γονιδίωμα, εἶνε συμπληρωμένα. Καὶ σπερματοζῳάρια, τὰ ὁποῖα ἔχουν καὶ αὐτὰ ἁπλοειδὲς γονιδίωμα. Καὶ τί θέλουν; Δὲν ὑπάγει μαζὺ ὠάριον μὲ ὠάριον. Οὔτε σπερματοζῳάριον μὲ σπερματοζῳάριον. Ἀλλὰ θὰ ὑπάγῃ σπερματοζῳάριον μὲ ὠάριον. Ἔτσι γίνεται. Δὲν κατάφερε κανεὶς νὰ τὰ κάνῃ ἀλλοιῶς. Αὐτὸ εἶνε ἡ φυσιολογία τῶν σωμάτων. Καὶ αὐτὸ εἶνε τὸ βιολογικόν τους ὑπόβαθρον. Καὶ πῶς θὰ γίνῃ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα; Μὲ τὴν ἕνωσιν. Ἄρα, ἡ ἑτεροφυλοφιλικότητα εἶνε ἀπαραίτητος ὅρος διὰ τὴν ἕνωσιν τῶν ἀνθρώπων. Σωματικῶς. Καὶ ψυχικῶς μετά.
Πῶς γίνεται ἡ ψυχικὴ ἕνωσις; Ἡ ψυχικὴ ἕνωσις γίνεται μὲ τὴν ἀγάπην. Ποίαν ἀγάπην ὅμως; Τὴν κενωτικὴν ἀγάπην. Τί σημαίνει ἀγαπῶ; Ὅταν λέγῃ μία γυνή «ὁ ἄνδρας μου δὲν εἶνε αὐτὸς ὁ ὁποῖος μὲ ἱκανοποιεῖ. Εἶνε αὐτός (εἰς τὴν χριστιανικὴν ἀντίληψιν) εἰς τὸν ὁποῖον δίδομαι. Διὰ τὸν ὁποῖον ζῶ. Ποὺ ἀποτελεῖ τὸ δῶρον τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ζωήν μου». Καὶ ἕνας ἀνὴρ ὅταν εἰπῇ ὅτι αὐτὴ εἶνε ἡ γυνή μου, ζῶ διὰ νὰ τὴν κάνω εὐτυχισμένην (ὄχι εὐχαριστημένην), ζῶ διὰ νὰ ἀναπαύσω τὸν Θεόν, ζῶ δι᾿ αὐτήν, διὰ νὰ ζήσωμε μαζὺ τὴν παρουσίαν τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ζωήν μας. Ἂς εἴμεθα ἀταίριαστοι πολλὰς φοράς..

 

 

Αργολίδος vs Περαιώς

 Αποτέλεσμα εικόνας για πειραιως κατα αργολιδος
Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τι έχει ειπωθεί μεταξύ Σεβ. Αργολίδος και Σεβ. Πειραιώς μέχρι σήμερα:
1. Αργολίδος Νεκτάριος προς Πειραιώς Σεραφείμ: «Δεν εκπροσωπείς κανέναν»
 
2. Επιστολή απάντηση του Πειραιώς Σεραφείμ προς τον Αργολίδος Νεκτάριο
 
3. Αργολίδος Νεκτάριος: »ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥΣ»
 
4. «Καλύτερα να μην ερχόταν ο Χριστός…». Σχόλιο σε άρθρο και θέσεις του Μητροπολίτη Αργολίδος κ. Νεκταρίου http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/15453-kalutera-na-min-erxotan-o-xristos